Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Η ομοφυλοφιλία συνιστά πάθος κτηνώδες και βδελυρό

   Του ιατρού κ. Λυκούργου Νάνη

Ὁ ἀπολύτου κύρους καὶ αἰωνίας ἰσχύος ἁγιογραφικὸς λόγος τυγχάνει ἐν προκειμένῳ σαφέστατος, κρυσταλλίνης διαυγείας καὶ κατηγορηματικότητος καὶ δὲν καταλείπει ἒπ᾽ οὐδενὶ περιθώρια παρερμηνειῶν, σοφιστικῶς καὶ καινοπρεπῶς διατυπουμένων.

Ακριβώς δε διότι ελάτρευσαν ψευδείς και φαύλους θεούς, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις εξευτελιστικά πάθη. Διότι και αι γυναίκες των (χωρίς να εντραπούν και σεβασθούν ούτε τον ευατόν των) αλλάξαν την φυσικήν χρήσιν του φύλου των εις την παρά φύσιν και εξετράπησαν εις ακατανομάστους πράξεις.Κατά παρόμοιον τρόπον και οι άρρενες αφήκαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν της γυναικός και εφλογίσθησαν εις τας εμπαθείς ορέξεις μεταξύ των, ώστε άνδρες εις άνδρας να ενεργούν αναισχύντους και εξευτελιστικάς πράξεις και να λαμβάνουν τον μισθόν, που τους έπρεπε δια την πλάνην των, από τον ίδιον τον ευατόν των.Και καθώς δεν έκριναν καλόν και δεν ηθέλησαν να κατέχουν την αληθή και σοφήν γνώσιν περί του Θεού, παρεχώρησεν ο Θεός να παραδοθούν και υποδουλωθούν εις νουν ανίκανον να διακρίνη το ορθόν, με αποτέλεσμα να διαπράττουν αυτά τα απρεπή και επαίσχυντα.Και έτσι εγέμισαν και διεποτίσθησαν, κατά την ψυχήν και το σώμα, από κάθε αδικίαν, πορνείαν, πονηρίαν, πλεονεξίαν, κακίαν· εγέμισαν από φθόνον, φόνον, φιλόνεικον διάθεσιν, δολιότητα και κάθε κακοήθειαν.(Ρωμ. 1,26-29)                         

Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι ,ούτε ειδωλολάτραι ,ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς ,ούτε αρσενοκοίται ,ούτε πλεονέκται ,ούτε κλέπται ,ούτε μέθυσοι ,ούτε ύβρισται ,ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν βασιλείαν Θεού.(Α Κορ. 6,9-10) 

Ἡ ὁμοφυλοφιλία συνιστᾶ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ πάθος. Πάθος κτηνῶδες καὶ βδελυρό. Καὶ αὐτὴν τὴν ἀλήθεια θὰ πρέπει νὰ προβάλλει στὴ διαπασῶν καὶ ὁ σύγχρονος ἐκκλησιαστικὸς λόγος στοιχούμενος στὴν ἀκλινῆ γραμμὴ τῆς Βίβλου, τῆς συμφωνίας τῶν πατέρων καὶ στοὺς θείους καὶ ἱεροὺς κανόνες.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ παύσει νὰ λαλεῖ τὴν περὶ σοδομισμοῦ καὶ σοδομιτῶν ἀλήθεια ἀτόφια καὶ ἀκέραιη, ὅσο σκληρὴ καὶ ἂν αὐτὴ ἀκούγεται καὶ ὅσο καὶ ἂν προσκρούει στοὺς ὅρους καὶ τὶς κατηγορίες τῆς politically correct μεταμοντέρνας ἐποχή μας, χωρὶς φραστικὲς ψιμμυθιώσεις καὶ ἐπινοήματα πού απαμβλύνουν τὴ σοβαρότητα καὶ τὴ βρωμερότητα τοῦ σοδομιτικοῦ πάθους! 


ΕΧΑ/Πηγή